LEGAL DISCLAIMER

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

1. Aansprakelijkheid
PepsiCo BeLux stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan PepsiCo BeLux niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. PepsiCo BeLux vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat PepsiCo BeLux geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ondanks het feit dat PepsiCo BeLux zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PepsiCo BeLux niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hoewel PepsiCo BeLux alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. PepsiCo BeLux geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij PepsiCo BeLux en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan PepsiCo BeLux of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PepsiCo BeLux.

3. Wijzigingen
PepsiCo BeLux behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

4. Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Antwoordcode
DA 852-219-5
1930 Zaventem

Consumer.belux@pepsico.com

Of Bel 0800-20330