ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden “STAYCATION PO1: win een buitenspellenpakket”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “STAYCATION PO1: win een buitenspellenpakket” wedstrijd (de “Actie”) georganiseerd door PepsiCo BeLux B.V.B.A. (de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Zaventem, Da Vincilaan 3, België, in samenwerking met deze winkel vestiging (de “Winkel”).

Deze Actie heeft als doel de promotie van de Lay’s, Duyvis, Pepsi en 7UP producten en loopt van zaterdag 1 augustus tot en met woensdag 30 september (de “Actieperiode”). De Actie geldt bij deze Winkel. Het betreft een wedstrijd naar aanleiding waarvan elke winnaar een prijs bestaande uit een buitenspellenpakket t.w.v. € 50 (de “Prijs”) wordt uitgereikt.

Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, b) voor medewerkers en inwonende partners of familie van deze Winkel alsmede (c) voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.

Deelname geschiedt door (i) gedurende de Actieperiode 3 (drie) producten naar keuze uit de Lay’s, Pepsi, 7UP en/of Duyvis assortimenten aan te kopen (en de kasticket zorgvuldig te bewaren) en (ii) door het deponeren van de ingevulde promotionele formulier, met daarop antwoord op de vraag/vragen en de nodige gegevens in de daarvoor bestemde inleverbox in deze winkel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Maximum 1 deelname per persoon.

Binnen 5 (vijf) werkdagen na afloop van de Actieperiode wordt door de Winkel op basis van toeval 1 (één) winnaar uit alle juiste antwoorden van deze Winkel getrokken. De winnaar wordt binnen 30 (dertig) werkdagen na afloop van de Actie persoonlijk telefonisch/per e-mail via de winkelmanager benaderd. De Prijs wordt uiterlijk 1 maand na afloop van Actie de uitgereikt.

De winnaar krijgt de Prijs, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, overhandigd in de Winkel waar hij/zij heeft deelgenomen. De Prijs is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De winnaar kan uiterlijk tot 2 maanden na de afloop van de Actie beroep doen op uitkering van de Prijs, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.

Deelnemer verklaart zich door deelname aan deze Actie akkoord met deze actievoorwaarden.

De Organisator of desgevallend de Winkel behoudt zich te allen tijde het recht voor: om deelnemers om haar moverende redelijke redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator; om een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten; om de Actie tussentijds te wijzigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt door de Winkel en dit om deze Actie te kunnen afhandelen. Ze zullen worden verwijderd door de Winkel maximum 1 maand na de Actie. De Winkel is verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens. Op elk moment kan een deelnemer toegang vragen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en kunnen deze op verzoek worden aangepast of verwijderd.

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij PepsiCo BeLux BVBA/SPRL (Antwoordcode DA 852-219-5, Consumentenservice – BE, 1930 Zaventem) o.v.v. “Win deze speldoos”. Of bel tijdens kantooruren gratis 0800-20330. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op lays.be en op aanvraag via voornoemd gratis telefoonnummer. Op deze Actie is Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.